Любите сгущенку?

технологія виробництва молока

технологія виробництва молока

технологія виробництва молока

огічних режимів і параметрів годівлі корів кормосумішами при безпривязному утриманні // Теоретичні й практичні досягнення молодих вчених аграріїв: Міжнар. наук-практ. конф. молодих вчених. Дніпропетровськ, 11-12 квітня. 2006 р. - Дніпропетровськ, 2006. - С. 242-243.

9. Король А.П. Технологічні рішення щодо внутрішнього плану приміщень для безпривязного утримання корів при реконструкції та новому будівництві молочних ферм // Аграрна наука - виробництву «Сучасні технології виробництва продукції тваринництва»: V держ. наук-практ. конф. Біла Церква, 23-25 листопада. 2006 р. - Біла Церква, 2006. - Част.1. - С. 89-90.

10. Король А.П., Сотніченко Ю.М. Оцінка якості видоювання корів на різних типах доїльних установок // Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва: Міжнар. наук.-практ. конф. Вінниця, 16-18 квітня. 2008 р. - Вінниця, 2008. - Вип. 34. - Т.1. - С. 32-36. (Експериментальні дослідження, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку)

11. Король А.П. Особливості поїдання кормів коровами з кормових столів при безпривязному утриманні // ХІІ Міжнар. (І Українського) симпозіуму з питань машинного доїння корів. ВАТ «Брацлав», 11-14 травня. 2004 р. - Глеваха, 2005. - С. 328-331.

АНОТАЦІЇ

Король А.П. Обгрунтування сучасних напрямів удосконалення технології виробництва молока. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 - технологія виробництва продуктів тваринництва. - Національний аграрний університет, Київ, 2008.

На основі досліджень поведінки корів у технологічній групі за привязного і безпривязного способів утримання та їх реакції на кормовий фактор, рухової активності й споживання води оптимізовано режими годівлі тварин з використанням кормового столу, що забезпечує збільшення споживання корму на 5-10 % та підвищує молочну продуктивність до 14,4 %.

Дістало подальший розвиток положення про доцільність застосування безпривязного способу утримання корів з обовязковим використанням сучасних доїльних установок типу «Ялинка» і «Паралель», що забезпечує зниження затрат праці операторів машинного доїння корів до 15,7-32,8 %.

Оптимізовано параметри боксів для корів українських чорно- і червоно-рябої молочних порід та схему їх розташування у корівниках, що дозволило покращити технологічні рішення з облаштування кормового столу, кормового і гнойового проходів при реконструкції та будівництві корівників.

Уточнено окремі елементи, параметри та схеми розміщення технологічного обладнання в корівниках за безпривязно-боксового утримання корів під час реконструкції та будівництва тваринницьких приміщень. Встановлено, що найбільш оптимальна ширина кормового столу в корівнику становить 5 м, кормових проходів для корів - 3,5 м; а фронт годівлі на одну корову повинен складати не менше 0,8 м. Це забезпечує сталу поведінку й адекватну реакцію корів на кормовий фактор та зменшення кількості стресів у тварин, створює комфортні умови для утримання корів та одержання високої молочної продуктивності.

Ключові слова: бoкс, кормовий стіл, споживання корму, мобільний кормороздавач-змішувач, фронт годівлі, доїльна установка, реконструкція.

Король А.П. Обоснование современных направлений усовершенствования технологии производства молока. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.04 - технология производства продуктов животноводства. - Национальный аграрный университет, Киев, 2008.

На основе исследований поведения коров в технологической группе при привязном и беспривязном способах содержания и их реакции на кормовой фактор, двигательной активности и потребления воды оптимизованы режимы кормления животных с использованием кормового стола, что обеспечивает увеличение потребления корма на 5-10 % и повышает молочную продуктивность на 14,4 %.

Получило дальнейшее развитие положение о целесообразности применения беспривязного способа содержания коров с обязательным использованием современных доильных установок типа "Елочка" и "Параллель", что обеспечивает снижение затрат труда операторов машинного доения коров до 15,7-32,8 %.

Оптимизованы параметры боксов для коров украинских черно- и красно-рябой молочных пород и схему расположения их в коровниках, что позволило улучшить технологические решения по обустройству кормового стола, кормового и навозного проходов при реконструкции и строительстве коровников.

Уточнены отдельные элементы, параметры и схемы размещения технологического оборудования в коровниках при беспривязно-боксовом содержании коров при реконструкции и строительстве животноводческих помещений. Установлено, что наиболее оптимальная ширина кормового стола в коровнике составляет 5 м, кормовых проходов для коров - 3,5 м; а фронт кормления на одну корову - не менее 0,8 м. Это обеспечивает равное поведение и адекватную реакцию коров на кормовой фактор, уменьшение количества стрессов у животных, создает комфортные условия для их содержания и получения высокой молочной продуктивности.

При создании фронта кормления животных не менее 0,8 м в расчете на одну голову среднесуточные удои коров увеличиваются до 17,5 кг, а при фронте кормления 0,4 м, наоборот, уменьшаются до 15,3 кг. Разница между удоями коров подопытных групп составляет 2,2 кг или 14,4% (Р < 0,001).

Общая продолжительность активного и пассивного поедания корма у коров при беспривязном содержании составляет 6,44 часов в сутки, а при привязном - 6,26 часов, поскольку в условиях беспривязного содержания создается недостаточный фронт кормления и не все коровы имеют возможность одновременно употреблять корм из кормового стола после его раздачи. В условиях привязного содержания, наоборот, фронт кормления составляет 1,2 м и каждое животное имеет возможность спокойно поедать корм, не мешая друг другу.

Отдых коров в боксах может осуществляться не только при соблюдении необходимых размеров, а й создании ширины навозного прохода между

боксами 2,2-2,5 м для того, чтобы одни животные не мешали двигаться другим.

Доказано, что коровы продолжают отдыхать у второго-третьего ряда боксов от кормового стола. Здесь продолжительность отдыха каждой коровы лежа в боксах составляла 20,13% из 12 часов наблюдения. В то же время, в первом ряде боксов возле кормового стола этот показатель составлял только 14,06%. Также установлено, что животные отдают предпочтение отдыху лежа на правой стороне туловища - 17,6% времени, а на левой - 16,59%.

Определено, что доение коров на автоматизированных доильных установках типа "Елочка" и "Параллель" обеспечивает значительное снижение затрат труда операторов машинного доения в расчете на одну корову, которые составляют: на неавтоматизированной установке типа "Тандем" - 56,2 с, на автоматизированной установке "Елочка" - 47,4 с, на установке "Параллель" - 37,8 с.

Доильные установки "Елочка" и "Параллель" характеризуются высокой производительностью, которая достигается автоматизацией завершающих технологических операций и меньшими затратами труда операторов машинного доения на переходы от одной коровы к другой во время доения.

Производительность установок в расчете на одного оператора машинного доения составляет: на автоматизированной установке "Елочка" - 38 голов, "Параллель" - 48 голов, тогда как на неавтоматизированной установке "Тандем" - 32 головы. Так как установка "Тандем" не автоматизирована, больше времени оператором затрачивается на отдельные технологические операции вручную, а также на переходы от одной коровы к другой. Производительность установки "Елочка" занимает промежуточное положение. Также это объясняется разным количеством доильных аппаратов на этих установках.

На подготовительные операции (впуск коров в станки доильной установки, подход оператора к корове, обмывание, вытирание, массаж вымени; сдаивание вручную первых струй молока и надевание доильных стаканов) операторы тратят меньше времени на автоматизированной доильной установке типа "Параллель" - 30,6 с в расчете на одну корову, потому что расстояние между выменем двух коров для оператора в траншее равняется 80 см, на установках "Тандем" и "Елочка" - до 1,2-1,4 м та 40-60 см больше.

Такие операции, как пропуск животных в станки доильной установки, подход к следующей корове, обмывание вымени водой, благодаря особому расположению коров в групповом станке, быстрее выполняются на установке "Параллель".

Завершающие операции - отключение и снятие аппаратов из вымени коров на установках "Елочка" и "Параллель" осуществляются автоматически, поэтому оператор машинного доения не затрачивает много времени на эти технологические операции.

На доильной установке "Тандем" на завершающие операции затрачивается 15,3 с на одну корову, поскольку все они выполняются операторами машинного доения вручную.

Реконструкция существующих типовых коровников на 200 коров по технологически-планировочным решениям позволяет уменьшить стоимость помещений для беспривязного содержания 200 коров до 526200 грн. Таким образом, стоимость одного скотоместа при реконструкции молочных ферм для беспривязного содержания скота составляет 2632 грн, а при новом строительстве - 5263 грн, что обеспечивает уменьшение затрат на 2631 грн.

Ключевые слова: бокс, кормовой стол, потребление корма, мобильный кормораздатчик-смеситель, фронт кормления, доильная установка, реконструкция.

Korol A. P. Grounds of modern ways of milk production technologies improvement. - The Manuscript.

The thesis for the candidates degree on specialty 06.02.04. - Technology of Animal Products Production - National Agrarian University of Ukraine, Kyiv, 2008.

On the basis of the research of cows behaviaus in the technological group under the leach and nonleach farming methods and of their reaction to the feeding factor, their motor activity and water consuming we have optimized the animals feeding rate with applying the food providing the increase in food consuming in 5-10 % and increases its productivity by 14,4 %.

The statement about the reasonability of applying unleach farming method with a necessary use of modern milking machines of “Yalynka” and “Paralel” types which provide decrease in labour of cows machine milking operators by 15,7-32,8 % was furthev developed.

The parametres of boxes for Ukrainian blackly and red dappled cows and the scheme of their placing in boxes are optimized which en ables to improve the technological decisions on fitting out the feeding, food and manure gang was at reconstructing and building cow sheds.

Some elements, parametres and schemes of placing technological equipment in cowsheds under nonleach cows farming during reconstruction and building cattle farms were specified. It has been established that the optimal width for cows is 3,5 m; and feeding front per cows should not be less than 0,8 m. This provides steady behavieur and adequate reaction of cows on feeding factor and increase in stress number with cattle, creates comfortable conditions for cows farming and achieving high milk productivity.

Key words: Box, feeding, food consumption, mobile feeder-mixer, feeding front, milking machine, reconstruction. ...........

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [11] | 12 |

Навигация

сгущенка    со сгущенкой    рецепт сгущенки    рецепты со сгущенкой    торт со сгущенкой    вареная сгущенка    орешки со сгущенкой    крем из сгущенки    орешки со сгущенкой рецепт    с вареной сгущенкой    торт из сгущенки    крем со сгущенкой    банка сгущенки    как варить сгущенку    сколько варить сгущенку    домашняя сгущенка    сгущенка сметана    крем из сгущенки и масла    торт со сгущенкой рецепт    крем для торта из сгущенки    наполеон со сгущенкой    сгущенка в домашних условиях    торт вареная сгущенка    печенье со сгущенкой    вареная сгущенка рецепт    тесто со сгущенкой    орешки с сгущенкой    сколько сгущенки в банке    орешки с вареной сгущенкой    торт с вареной сгущенкой    рецепты с вареной сгущенкой    вареная сгущенка крем    пирог со сгущенкой    торт наполеон сгущенка    сгущенка фото    медовый торт со сгущенкой    трубочки со сгущенкой    сколько варить сгущенку в банке    как варить сгущенку в банке    торт наполеон со сгущенкой    как сделать сгущенку    печенье из сгущенки    сметана со сгущенкой    крем со сгущенкой для торта    как приготовить сгущенку    коржи со сгущенкой    коржи из сгущенки    медовик со сгущенкой    торт сгущенка сметана    рецепт орешки с сгущенкой    печенье со сгущенкой рецепт    тесто для орешков со сгущенкой    бисквитный торт со сгущенкой    рецепт торта с сгущенкой    печенье орешки со сгущенкой    торт из коржей со сгущенкой    рецепт орешки с вареной сгущенкой    масло со сгущенкой    крем из сметаны и сгущенки    тест сгущенки    
Страницы:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51   

Новости сети